رونمایی از کتاب قهرمانان صنعت کشاورزی ایران مسلم مکاری

رونمایی از کتاب قهرمانان صنعت کشاورزی ایران مسلم مکاری

[caption id="attachment_4187" align="aligncenter" width="390"] نمایشگاه بین المللی مشهد رونمایی از کتاب قهرمانان صنعت کشاورزی ایران[/caption] ...
اقای مسلم مکاری پیاز کار نمونه کشوری

اقای مسلم مکاری پیاز کار نمونه کشوری

[caption id="attachment_4158" align="aligncenter" width="548"] پیازکار نمونه ...
عکس های اقای مسلم مکاری

عکس های اقای مسلم مکاری

[caption id="attachment_4055" align="aligncenter" width="426"] کشاورز نمونه کشوری[/caption] [caption id="attachment_3962" align="aligncenter" width="450"] مسلم مکاری[/caption] [caption id="attachment_4160" align="aligncenter" width="440"] کشاورز نمونه ...